Nasze konto

mBank
36 1140 2017 0000 4902 1206 8302

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „KLUCZYK”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Kluczyk” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem

§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym dla niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym

§3

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Łódź. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych a w szczególności:

· wspieranie procesu edukacji

· podejmowanie i wspieranie rehabilitacji

· wspieranie procesu socjalizacji

· pomoc w integracji ze środowiskiem społecznym

· wspieranie autonomicznego funkcjonowania w dorosłym życiu, rozwijanie przedsiębiorczości

· działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

· organizacja i wspieranie różnych form rekreacji i krajoznawstwa

· udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej

· pozyskiwanie środków na diagnostykę i leczenie

· rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych

· promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

§8

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

· działania o charakterze poznawczym, edukacyjnym, terapeutycznym i korekcyjno-rehabilitacyjnym

· organizowanie pomocy specjalistycznej

· aktywizację zawodową, w tym współpracę z warsztatami terapii zajęciowej

· tworzenie placówek służących realizacji celów Stowarzyszenia

· pozyskiwanie funduszy na realizację określonych statutem działań

· współpracę z instytucjami, szkołami i organizacjami społecznymi

· występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych

· organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych

· działania wspierające i promujące twórczość artystyczną osób niepełnosprawnych

· współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej i władzami samorządowymi

§9

Wszystkie pozyskane fundusze mogą służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna która pisemnie zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Uchwałę w sprawie ustanowienia członka honorowego podejmuje na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia

c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) podejmowania działań na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

a) Uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia,

b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) udzielania zadeklarowanej pomocy,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

5. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo:

a) Uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym,

b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

6. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

7. członkom wspierającym i honorowym nie przysługują bierne i czynne prawa wyborcze.

§16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. śmierci osoby fizycznej oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.

§17

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pochodzą z wyboru.

3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata

Wybory

§19

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych kandydatów.

2. Kandydatami do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są członkowie zwyczajni którzy zostali zgłoszeni przez uczestników Walnego Zgromadzenia i wyrazili zgodę na kandydowanie.

3. Członkami każdego z Organów Stowarzyszania stają się kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.

4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne zgromadzenie

§20

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd

a) z inicjatywy własnej,

b) na wniosek Komisji rewizyjnej,

c) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Prawo głosu mają tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia

3. Na wniosek co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia głosowanie odbywa się w sposób tajny.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie zmian statutu,

2. wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia,

3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5. uchwalanie wysokości składek członkowskich

6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

Zarząd stowarzyszenia

§23

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§24

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Zarząd wybiera spośród swoich członków prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów w obecności wszystkich członków organu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§25

1. Do kompetencji Zarządu należą:

a) Kierowanie realizacją celów Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

f) podejmowanie uchwał sprawie przyjmowania i skreślania członków.

Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu

5. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosku o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

d) działalności statutowej

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. W stosunku do majątku Stowarzyszenia zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"

b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.